Ukrajina .TV

informační prostor o všem co se týká Ukrajiny v českém jazyce

Možnosti pěší turistiky na jižním Krymu, Bakalářská práce, Brno 2012, vypracovala Kateřina Janáková, vedoucí bakalářské práce doc. PaedDr. Jan Ondráček, Ph.D., MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sportovních studií Katedra atletiky, plavání a sportů v přírodě

Možnosti pěší turistiky na jižním Krymu

V létě 2011 jsem zajišťoval pro čtyřčlenou skupinku studentů jízdenky na vlak z Užhorodu na Krym. V roce 2012 se mi jedna členka této skupiny ozvala s tím, že i na základě této výpravy vypracovala bakalářskou práci. V bakalářské práci je jako jeden ze zdrojů uveden web Ukrajina.TV, za což velmi děkuji. Ještě větší poděkování patří autorce za to, že dala svolení k publikaci její práce na tomto webu.

úvodní strana / následující strana »

Obsah

Úvod

Dlouho po roce 1989 se Češi při cestování orientovali spíše na země západní a jižní Evropy, v dnešní době se ale začínají více otevírat i východním zemím. Jednou z hojně navštěvovaných oblastí východní Evropy je bezesporu Zakarpatská Ukrajina, kde se čeští dobrovolníci zapojili i do vytváření turistického značení. Touto prací bych chtěla upozornit na další místo Ukrajiny, které se může pyšnit krásnou přírodou a k tomu i zajímavou historií, jež zde zanechala své stopy, a tímto místem je Krym.

Krym je poloostrovem na břehu Černého moře hojně vyhledávaným zejména ruskými turisty kvůli svým velkým pobřežním letoviskům, teplému podnebí a krásnému moři. Jeho přírodní památky jsou však, až na pár zprofanovaných míst, většinou turistů zanedbávány. Přitom se Krym může pochlubit několika unikátními jeskynními komplexy, impozantními náhorními plošinami, roztodivnými skalními útvary a jinými přírodními rozmary.

Na českém trhu se v současnosti neobjevuje ani jedna publikace psaná v českém jazyce, která by se svým charakterem blížila turistickému průvodci Krymu. K dostání je pouze pár průvodců v angličtině, žádný z nich se ale příliš nevěnuje přírodě Krymu a popisují spíše přímořská letoviska.

Díky této práci bych chtěla poukázat na jedinečnou lokalitu pro pěší turistiku, která rozhodně stojí za navštívení. Mojí snahou je podat českému turistovi ucelený pohled na Krym. Práce nejprve popisuje obecné údaje o geografii nebo státním zřízení Krymu a poté pokračuje specifičtějšími informacemi, týkajícími se ubytování, nakupování nebo dopravy, které by případnému cestovateli měly ulehčit pobyt v novém prostředí. Poslední část práce představuje průvodce zajímavými místy jižního Krymu, jako jsou významná města, historické památky a přírodní zajímavosti. Důležitou součást této kapitoly tvoří také popisy vybraných tras v Krymských horách, které mohou být velmi prospěšné, hlavně protože se zde hůře orientuje a není zde dobré turistické značení.

Cíl práce

Cílem práce je podat aktuální souhrn dostupných informací o Krymu, které potřebuje turista pro putování Krymskými horami.

Úkoly práce

  1. Navštívit oblast jižního Krymu a získat zkušenosti s putováním oblastí.
  2. Prostudovat dostupnou literaturu a mapy k dané oblasti.
  3. Zpracovat získané obecné i praktické informace.
  4. Určit nejzajímavější místa a trasy jižního Krymu a zaznamenat jejich podrobný popis.
  5. Obsahově a metodicky zpracovat danou oblast jako turistického průvodce.

Metodika práce

Hlavním podkladem pro tuto práci byly mé vlastní zkušenosti z pobytu na Krymu v létě 2011. Své zkušenosti jsem obohatila informacemi z různých publikací a internetových stránek (viz Literární rešerše). U většiny tištěných zdrojů, byl velký problém s aktuálností. Velké množství knih, ale i map, je nově vydávaných, ale ne nově editovaných a navíc se zázemí a sociální prostředí na Ukrajině v posledním desetiletí velmi změnilo. Proto musím upozornit, že určité informace jako jsou například ceny, nemohou být stoprocentně spolehlivé ani v této práci.

Při překládání místních názvů z azbuky jsem se snažila v práci zachovat ustálené české překlady. U názvů, které svůj ustálený překlad nemají, jsem pak použila překladatelských metod transference a naturalizace.

Pro zjednodušení vizuální orientace v mapách uvádím v závorkách u většiny místních názvů také originální název v azbuce. V některých místech práce přejímám z ruštiny obecná slovíčka typu louka, obchod atp., protože znalost těchto slov může být přínosem pro čtení v mapě nebo komunikaci s místními.8 Konkrétní trasy popisované v této práci jsem volila podle zajímavých míst na Krymu, ale také jsem vybírala ty, které jsem sama prošla. Mapy tras jsou umístěny v přílohách kvůli možnosti většího měřítka a lepší čitelnosti. Fotografie v práci jsou pořízeny v létě 2011 digitálním fotoaparátem Panasonic DMC-FZ8.

Literární rešerše

Pro nedostatek zdrojových materiálů v češtině jsem čerpala především z anglicky psaných publikací a internetových stránek. Nejdůležitější pro mou práci byla publikace Touring the Crimea, webová stránka Ukrajina Inkognita a mapa Gornyj Krym.

Touring the Crimea, Yuliya Ferentseva

Touring the Crimea je ukrajinský turistický průvodce přeložený do angličtiny. V této práci sloužil především jako podklad pro části o historii a popis historických památek v pobřežních městech. Bohužel není vůbec zaměřený na možnosti pěší turistiky na Krymu a také je vydaný v roce 2003, což v porovnání s mými vlastními zkušenostmi znamená, že není vůbec aktuální v otázkách cen a podobných informací.

Ukrajina Inkognita, Roman Malenkov (hlavní redaktor)

Tato internetová stránka se specializuje na památky a zajímavosti celé Ukrajiny, její součástí je také velká sekce věnující se přírodnímu bohatství Ukrajiny. V mé práci jsem informace z této stránky použila hlavně pro popisy chráněných území a fauny a flory Krymu. Největší problém při práci s tímto zdrojem byla jazyková bariéra, stránka je pouze v ruštině a ukrajinštině.9

Gornyj Krym: Atlas turista, D. I. Tichomirov a D. B. Isajev (redaktoři)

Velmi důležitým zdrojem v této práci byla samozřejmě mapa jižního Krymu. Sešitová mapa Gornyj Krym posloužila k tomuto účelu vcelku dobře, mapa je se svým měřítkem 1 : 50 000 velmi podrobná a jsou zde také různé informace o památkách a přírodním bohatství Krymu. Bohužel některé zaznačené turistické trasy a pěšiny v ní úplně neodpovídají skutečnosti, proto ve své práci trasy k některým přírodním zajímavostem podrobně popisuji dle své zkušenosti.

google.com (site) ˜ seznam.cz (site) ˜
všechna práva vyhrazena | správce webu: